Uslovi korišcenja za Dodaj.rs

Uslovi korišcenja internet servisa Dodaj.rs predstavljaju pravni dogovor izmedu konacnog korisnika (odredjenog fizickog ili pravnog lica) i Dodaj.rs za upotrebu internet servisa Dodaj.rs i sa njim povezanih usluga. Kada korisnik pristupa internet servisu Dodaj.rs ili ga upotrebljava na neki drugi nacin, obavezuju ga odredbe ovih uslova korišcenja. Korisnik koji se ne slaže sa ovim uslovima korišcenja, ne sme da koristi mrežni servis Dodaj.rs i sa njim povezane uslove.

USLOVI KORIŠCENJA INTERNET SERVISA DODAJ.RS

Ovi uslovi korišcenja se odnose na internet stranicu Dodaj.rs i sve druge proizvode i usluge na web lokaciji www.dodaj.rs i svim web stranicama na domenu Dodaj.rs (inernet servis Dodaj.rs). Ovi uslovi korišcenja ne ukljucuju usluge oglašavanja na internet servisu Dodaj.rs, jer za njih važe odvojeni opšti uslovi.

KORISNICI I SADRŽAJ USLUGE

Usluge internet servisa Dodaj.rs, koji je dostupan na internetu na domenu www.dodaj.rs namenjene su svima koji imaju pristup internetu i prihvataju uslove korišcenja internet servisa Dodaj.rs i koji se obavežu da ce usluge upotrebljavati iskljucivo za licne, nekomercijalne namene u skladu sa važecim zakonodavstvom, nacelima morala i etike, kao i ovim uslovima korišcenja.Internet servis Dodaj.rs omogucava korisnicima cuvanje sopstvenih datoteka na internetu, na nacin da se one mogu upotrebiti na internet forumima, Web sajtovima, blogovima i elektronskoj pošti.

REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik koji želi da iskoristi sve funkcionalnosti internet servisa Dodaj.rs i koji želi da na njemu cuva sopstvene datoteke i sadržaje, mora prethodno da se registruje. Registracija korisnika se odvija putem web interfejsa u koji korisnik unosi svoje podatke. Korisnik se obavezuje da ce kod registracije poštovati sledeca uputstva: upisani podaci, posebno kontaktni podaci, moraju biti potpuni i istiniti; izdavanje za trece lice tj. upisivanje podataka treceg lica bez njegove dozvole je zabranjeno svaki korisnik može imati samo jedno korisnicko ime.

CUVANJE DATOTEKA

Korisnici mogu na internet servisu Dodaj.rs besplatno da cuvaju svoje datoteke, pri cemu važe sledeci uslovi tj. ogranicenja: datoteke mogu biti iskljucivo u formatima: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF

-najveca dozvoljena velicina jedne datoteke je 3 MB

-broj datoteka koje može da objavi jedan korisnik nije ogranicen

Korisnik se obavezuje da ce prilikom cuvanja datoteka poštovati sledeca sadržinska uputstva: sadržaj datoteka ne sme biti nezakonit, štetan, pogrešan, sporan, moralno neprimerena ili uvredljiv,

-sadržaj datoteka ne sme biti erotskog ili pornografskog karaktera

-sadržaj datoteka ne sme predstavljati autorski zašticeno delo ili delo na kojem trece lice ima druga prava intelektualne svojine, osim ako korisnik ima izricito pravo da ovakvu zašticenu datoteku tj. sadržaj objavi na internet servisu Dodaj.rs

-sadržaj datoteka ne sme predstavljati kršenje zakonodavstva iz oblasti cuvanja licnih podataka

-sadržaj datoteka ne sme biti namenjen komercijalnom korišcenju.Dodaj.rs zadržava pravo na brisanje, cenzuru ili izmenu bilo koje datoteke, koja se cuva na internet servisu Dodaj.rs, ukoliko smatra da odredena datoteka predstavlja kršenje ovih uslova korišcenja. Na internet servisu Dodaj.rs datoteke mogu cuvati neregistrovani, registrovani i prijavljeni korisnici. U slucaju da je odredeni korisnik na web servis Dodaj.rs poslao datoteke pomocu komande Dodaj koja je oznacena u zelenom polju i pritom nije bio registrovan ili prijavljen, te datoteke ce naci samo ako je zapamtio njihovu URL, BBcode ili HTML adresu, koja mu je bil prikazana prilikom završetka prenosa. Registrovan i prijavljeni korisnik ce sve svoje sacuvane datoteke moci da pregleda i uredi u svom privatnom albumu.

SADRŽAJ INTERNET SERVISA

Dodaj.rs nema uticaja na sadržaj datoteka i drugih sadržaja koji su sacuvani na internet servisu Dodaj.rs, jer je to sadržaj koji na internet servis unose korisnici samostalno. Shodno tome Dodaj.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za istinitnost, pravilnost i zakonitost sadržaja koje na internet servisu Dodaj.rs cuvaju korisnici. U vezi sa gornjom obavezom Dodaj.rs zadržava pravo na brisanje, cenzuru ili izmene sacuvanih datoteka, ako smatra da sadržaj kao celina ili njegov deo ne odgovara tim uslovima korišcenja ili krši tj. mogao bi da predstavlja kršenje važeceg zakonodavstva. Dodaj.rs isto tako zadržava pravo da iz istog razloga briše nekog korisnika i da mu onemoguci dalju upotrebu internet servisa Dodaj.rs.

DOZVOLJENA UPOTREBA

Usluge internet servisa Dodaj.rs mogu se upotrebljavati samo za privatnu, nekomercijalnu upotrebu, osim ako ovim uslovima korišcenja ili posebnim dogovorom nije drugacije odredeno. Zabranjeno je bilo kakvo nedozvoljeno kopiranje sadržaja internet servisa Dodaj.rs, posebno pojedinih datoteka, njihovo menjanje i ukljucivanje na drugu web stranicu, proizvod ili uslugu, osim kopiranja pojedinih datoteka na osnovu dozvole korisnika, koji je te datoteke sacuvao i osim korišcenja, koja je izricito dozvoljena odredenim uslugama internet servisa Dodaj.rs. Zabranjeno je "meta" pretraživanje internet servisa Dodaj.rs. Zabranjena je upotreba automatskih upita ili drugih robota, koji automatski dobijaju podatke iz internet servisa Dodaj.rs ili na drugi nacin automatski intervenišu ili komuniciraju sa mrežnim servisom Dodaj.rs. Za svaku komercijalnu upotrebu internet servisa Dodaj.rs treba sklopiti prethodni dogovor sa Dodaj.rs Datoteke, koje su sacuvane na internet servisu Dodaj.rs, korisnici mogu da preuzmu sa mreže za licnu domacu upotrebu, pri cemu je zabranjeno menjati oznake autorskih prava, druga obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima.

Korisniku su izricito zabranjene sve sledece aktivnosti, za koje se korisnik izricito obavezuje da ih nece izvoditi niti pokušati da izvede:

1.upotreba usluge sa ciljem objavljivanja ili propagiranja bilo kojeg sadržaja i/ili delatnosti koja je u suprotnosti sa važecim zakonodavstvom i/ili javnim redom i moralom

2.upotreba pretnji, omalovažavajuceg, ponižavajuceg ili uvredljivog nacina izražavanja u komunikaciji, kao i izražavanja, koje bi moglo da krši licna prava trecih lica

3.komuniciranje sa drugim korisnicima u ime trecih lica

4.upotreba licnih podataka treceg lica bez njegove saglasnosti

5.objavljivanje neistinitih, nezakonitih, štetnih, pogrešnih, spornih, pornografskih, moralno neprimerenih ili uvredljivih sadržaja

6.iskorišcavanje usluge u komercijalne, nelegalne ili bilo koje druge namene osim onih, koji su odredeni u ovim uslovima korišcenja

7.distribuiranje autorski zašticenih sadržaja ili sadržaja koji su u vlasništvu drugog pravnog ili fizickog lica

8.upotreba racunarskih kodova, štetnih programa ili bilo cega što bi moglo da ometa, onesposobi ili šteti ovoj usluzi, ponudacu usluge i njegovoj programskoj i mašinskoj opremi, kao i telekomunikacijskim napravama ili elektronskoj komunikacijskoj mreži

9.bilo kakvo intervenisanje ili pokušaj intervenisanja u programskom i/ili izvornom kodu usluge sa namenom ili posledicom izmene uslova delovanja usluge; posebno omoguciti upotrebu usluge sa drugog internet mesta ili dobiti pristup podacima o trecim licima

10.bilo kakav pokušaj da se steknu, sakupe, unište, izmene i/ili cuvaju licni podaci drugih korisnika i podaci koje ovi korisnici unose sa namenom korišcenja usluge.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Citav sadržaj internet servisa Dodaj.rs je autorski pravno zašticen kao individualno delo, odnosno kao baza podataka. Cuvanje obuhvata pre svega podatke, tekstove, multimedijske sadržaje, programsku opremu i HTML, java i flash izvorni kod. Autorski pravno zašticeni sadržaji se mogu upotrebljavati samo u privatne, nekomercijalne svrhe, ako odredeni nacin korišcenja nije zabranjen ovim pravilima korišcenja ili važecim zakonodavstvom. Korisnik unošenjem podataka u mrežni interfejs internet servisa Dodaj.rs prenosi na Dodaj.rs materijalna autorska prava na sve sacuvane datoteke i sadržaje, i to iskljucivo one koji su potrebni za namene objave na internet servisu Dodaj.rs, pri cemu je prenos neiskljucen, a vremenski i teritorijalno neogranicen. Datoteke i sadržaji koje u internet servis Dodaj.rs unose neregistrovani korisnici, javno se objavljuju i dostupni su trecim licima. Registrovani i prijavljeni korisnik mogu da izaberu da li ce sacuvane datoteke i sadržaji biti javno dostupni trecim licima ili ne. Prenos prava korisnik može da opozove, tako što ce sam izbrisati sacuvanu datoteku. Korisnik jamci servisu Dodaj.rs pod materijalnom odgovornošcu, da za sve sadržaje koje objavi na internet servisu Dodaj.rs, raspolaže odgovarajucim materijalnim autorskim pravima i obavezuje se da ce servisu Dodaj.rs nadoknaditi svu štetu koja bi mu nastala zbog kršenja ove obaveze.

Imalac registrovanog web domena Dodaj.rs je Dodaj.rs i korisnik ne sme da koristi ime Dodaj.rs u bilo kom obliku u bilo koju svrhu, osim u slucaju kad je upotreba izricito dozvoljena ovim pravilima korišcenja ili važecim zakonodavstvom.

OGRANICENJE ODGOVORNOSTI

Dodaj.rs se obavezuje da ce se truditi da celokupni sadržaj internet servisa Dodaj.rs bude visoko kvalitetan i estetski, stalno dostupan, zakonit i ažuran i da nece sadržati nezakonite ili moralno sporne elemente, bilo kakve viruse, trojanske konje ili slicne cinioce koji bi mogli da naškode mrežnoj infrastrukturi. I pored toga je usluga internet servisa Dodaj.rs dostupna takva kakva je i bez ikakvog jamstva za rad.

U vezi sa obezbedivanjem internet servisa Dodaj.rs važe sledeca ogranicenja odgovornosti, osim ako u ovim uslovima korišcenja nije drugacije odredeno: Dodaj.rs ne preuzima odgovornost za sadržaj, dostupnost, delovanje i pravilnost rada internet servisa Dodaj.rs, posebno ne odgovara za istinitost, pravilnost i zakonitost sadržaja koje na internet servisu Dodaj.rs cuvaju korisnici

-Dodaj.rs ne preuzima odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu koja bi nastala korisniku zbog nemogucnosti korišcenja internet servisa Dodaj.rs, zbog poverenja u sadržaj usluge internet servisa Dodaj.rs, zbog gubitka podataka ili zbog drugih razlogov povezanih sa delovanjem i dostupnošcu internet servisa Dodaj.rs

-Dodaj.rs ne preuzima odgovornost za gubitak sadržaja i sadržinskih motiva, koji su posledica pogrešne korišcenja, tehnicke neprimerenosti racunara i neznanja ili nespretnosti korisnika

-Dodaj.rs ne može da obezbedi delovanje usluge u slucaju nestanka elektricne energije, ugovornih partnera ili drugih tehnickih smetnji, koje bi privremeno mogle da ometaju delovanje internet servisa Dodaj.rs.

Ponudac zadržava pravo da bilo kada, iz bilo kog razloga i za bilo koji period, bez prethodnog obaveštenja, prekine obezbedivanje internet servisa Dodaj.rs, ukoliko smatra da je to potrebno.

Ogranicenje odgovornosti u ovim pravilima korišcenja važi pod uslovom da je u skladu sa važecim zakonodavstvom. U slucaju neuskladenosti važi onakvo ogranicenje odgovornosti, koje je dozvoljeno važecim zakonodavstvom.

CUVANJE PODATAKA

Korisnik usluge izricito dozvoljava da ponudac u cilju obezbedivanja internet servisa Dodaj.rs sakuplja i obraduje podatke koji su potrebni za tu svrhu, i to: podaci o korisniku, kako ih je on sam uneo u internet servis Dodaj.rs

-podaci o sacuvanim datotekama i drugim sadržajima

-podaci o pregledanim sadržajima

-podaci o IP adresi korisnika

-podaci o vremenu korišcenja internet servisa Dodaj.rs.

Dodaj.rs se obavezuje da gore navedene podatke o korisniku nece posredovati trecim licima, sa izuzetkom povezanih lica, koja ponudacu obezbeduju odredene usluge podrške, potrebne za delovanje usluge i u slucaju sumnje na kršenje ovih uslova korišcenja i ostalim licima (pre svega državnim organima), cije je ucešce potrebno kod gonjenja kršioca.

Sta je strogo zabranjeno

Korisnik sajta Dodaj.rs ne sme da ubacuju nikakve slike koje se povezane sa porno sadrzajem,materijal zasticen autorskim pravima, uznemiravanje,ili spam. Sledeci tipovi slika se nikako ne smeju ubacivati na Dodaj.rs ni pod kojim okolnostima:

1.Pornografske slike. Tu spadaju,slike gde se eksplicitno pokazuju genitalije,golo telo, ili seksualne slike bilo kakvog karaktera.

2.Slike koje su ilegalne i koje se kose sa zakonom Republike Srbije.

3.Slike koje ugrozavaju autorska prava vlasnika istih.

4.Slike na kojima se vidi ubedjivanje drugog lica da uradi bilo kakvu vanzakonsku radnju.

5.Slike koje promovisu sve vezano za komercijalnu dobit,ukoliko proizvod nije napravljen od samog lica.

6.Pornografiju, slike bilo kakve prirode koje su za odrasle,ukljucujuci decju pornografiju,bilo kakvu sliku koja pokazuje mucenje,torturu.

7.Slike koje pokazuju bilo koju vrstu nasilja,nad ljudima i zivotnjama.

8.Slike koje prikazuju versku i nacionalnu netrepeljivost.

9.Slike koje pokazuju nasilnicko ponasanje (npr. tuca,ubistvo,kidnapovanje.

10.Ileglane programe,viruse hakovanje i ostale slike na kojima se objasnjava kako naskoditi drugom licu putem elektronske poste ili veb sajta.

11.Slike koje prikazuju prodaju bilo koje vrste droge.

12.Slike koje prikazuju prodaju bilo koje vrste alkoholnih pica.

13.Slike koje prikazuju prodaju duvana,cigareta.

14.Slike koje pokazuju prodaju bilo kakvih farmaceutskih lekova.

15.Slike na kojim se prodaje oruzje i municija (npr.. puske, pistolji, nozevi, bombe i sve vrste eksplozivnih sredstava.

16.Slike na kojima se prodaje sva vrsta robe gde se krsi robna marka.

17.Slike na kojima se prodaje sve sto je vezano za neko umetnicko delo.

18.Slike na kojima se prikazuju linkovi koji vode ka veb sajtovima gde se nalazi bilo kakva vrsta ilegalnog sadrzaja.

19.Bilo koji sadrzaj koji pokazuje bilo kakvu ilegalnu radnju,koja je zabranjena zakonom i koja moze ostetiti drugo lice.

Korisnik ima pravo na uvid, prepis, kopiranje, dopune, popravke, blokiranje i brisanja licnih podataka, koji se odnose na njega.

MENJANJE NASLOVA I BRISANJE SLIKE:

Ukoliko Dodaj.rs uoci da naslov ne odgovara slici, ili je naslov ponovljen, on ga moze promeniti bilo kada kako bi odgovarao pravom opisu same slike

Isto tako Dodaj.rs ima pravo obrisati svaku sliku koja ne sardzi naslov,ili koja sadrzi naslov ali se taj naslov ne poklapa sa slikom

Da bi izbegli brisanje vasih slika,molimo vas da napisete naslov slike kako bi sama slika imala smisla

IZMENA USLOVA KORIŠCENJA

Dodaj.rs zadržava pravo da bilo kada može da izmeni ove uslove korišcenja, ukoliko smatra da je to potrebno. Izmenjeni uslovi korišcenja važe od objave na internet stranici i upotrebljavaju se za pojedinog korisnika od njegovog primanja tih novih uslova.

PRIJAVA DATOTEKA

U slucaju da je sadržaj datoteke u suprotnosti sa ovim uslovima korišcenja ili važecim zakonodavstvom, bilo ko može o tome da obavesti Dodaj.rs putem kontakt forme

Kontakt

formulara, gde mora navesti tacna imena spornih datoteka npr. http://dodaj.rs/image/1G75 i razlog prijave. Dodaj.rs ce posle proveravanja navoda preduzeti odgovarajuce mere i po potrebi ce ukloniti sporne datoteke.

Ukoliko primetite da se na Dodaj.rs pojavilo vase autorski zasticeno delo ili fotografija,i ne zelite da se nalazi na Dodaj.rs,molimo vas kontaktirajte nas ovde:

Kontakt

U poruci treba da nam posaljete tacan link gde se slika nalazi,i u sto najkracem roku po vasem zahtevu slika ce biti obrisana. Vas Dodaj.rs. @2024

Customize upload by clicking on any preview
Customize upload by touching on any preview
תוכל גם ל מהמחשב האישי.
העלאת 0 files (0% הושלם)
התמונות בהעלאה, יקח כמה שניות עד שתקבל לינק להורדה\הטמעה
העלאה הושלמה
התמונות שהועלו, התווספו לאלבום הינך יכול ליcreate new אלבום אלבום חדש עם התוכן שהועלה.
התמונות שהועלו, התווספו לאלבום
הינך יכול ליcreate new אלבום אלבום חדש עם התוכן שהועלה. You must create an account or היכנס to save this content into your account.
תקלה בעת העלאת קבצי file, נסה שוב
Some errors have occurred and the system couldn't process your request.
    או ביטולבטל את העלאה
    Note: Some files couldn't be uploaded. למד עוד
    עיין ב- דו"ח השגיאות למידע נוסף.